Přijímací zkoušky na SŠ

KOORDINÁTOR:

Mgr. Irena Vejsadová  irena.vejsadova@zs-podoli.cz

Aktuální informace budou doplněny dle vyhlášení postupu v aktuálním roce MŠMT

POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Co musí být vyplněno:

termín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde se konají jednotné přijímací zkoušky)

Kdy žák obdrží tiskopis:

během února od TUpřihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje,ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ neodpovídá za chybně vyplněné údaje.

Počet oborů:

v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ,podepsané uchazečem i zákonným zástupcem

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Řádné termíny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. Termín                     pondělí 12. dubna 2021
  2. Termín                     úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. Termín                     středa 14. dubna 2021
  2. Termín                     čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na:

  1. Termín                     středa 12. května 2021
  2. Termín                     čtvrtek 13. května 2021

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:

forma:písemný test
z (vzdělávací obor):Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Rozhodnutí o přijetí

se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Zveřejnění seznamu

na veřejně přístupném místě v SŠ škole způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň na dobu 15 dnů

Seznam obsahuje i :

datum zveřejnění poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

ZÁPISOVÝ LIST:

Vyzvedne:Kdy:Eviduje:
rodič u třídního učitele proti podpisu v březnu  po dohodě s třídním učitelem (na TS)ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ
Odevzdání ZL:na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení:lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,
Vzetí zápisového lístku zpět:až na výjimky nelzevýjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.
Náhradní ZL:při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:žádost rodiče,čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

NEPŘIJETÍ, ODVOLÁNÍ:

Oznámení o nepřijetí:výsledek přijímacího řízení se oznamuje zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemněi nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)
Odvolání:do 3 pracovních dnů. 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.