Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa
2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl
02.3.61.1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

02.3.62.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022217

Výzva
02_20_081 – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu
3.II/1 – Školní asistent  personální podpora ZŠ
3.II/13 – Projektový den mimo školu
3.II/12 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 720 870,00
Dotace EU 360 434,99
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 360 435,01
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace
9/2021 – 6/2023