GDPR

=   General Data Protection Regulation

POVĚŘENEC PRO ŠKOLU (DPO)

Mgr. Jana Pužmanová+420 261 192 487gdpr@praha4.cz

VEDENÍ DOKUMENTACE ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ

v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o přeškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějích předpisů (školský zákon)

ŠKOLA ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE ŽÁKA:jméno + příjmení žáka, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, hodnocení prospěchu a chování žáka, údaje o zdravotním stavu žáka (zdravotní způsobilost), vyšetření z ŠPZ, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o podpůrných opatřeních, která škola žákovi poskytuje

DŮLEŽITÁ HESLA

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮškola (právnická osoba)zpracovává osobní údaje (OÚ) žáka určuje účely a prostředky zpracování OÚ
 SUBJEKT ÚDAJŮ fyzická osobalze ho přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí osobních údajů
 DPOpověřenec  pro ochranu osobních údajů

SUBJEKT ÚDAJŮ (SÚ)

MÁ PRÁVO ŽÁDAT O: SE MŮŽE OBRÁTIT PRO VYŘÍZENÍ POŽADAVKU NA: MUSÍ MU BÝT OVĚŘENA TOTOŽNOST:
1. přístup k osobním údajům
2. opravu
3. výmaz
4. omezení zpracování
5. přenositelnost údajů
datová schránka
kbmar95
e-mail
vit.solle@zs-podoli.cz
adresa
Nedvědovo náměstí 140,
147 00, Praha 4  
1. Odesláním žádosti pomocí datové schránky.
2. Prokázáním řádně ověřeným podpisem SÚ.
3. Prokázáním se platným průkazem totožnosti.

SPRÁVCE JE POVINEN POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE, KTERÉ BYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Totožnost a kontaktní údaje správce.
2. Kontaktní údaje pověřence (DPO).
3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování.
4. Oprávněné zájmy správce, je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu.
5. Případný úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

SPRÁVCE POSKYTNE DALŠÍ INFORMACE, POKUD JSOU NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRAVEDLIVÉHO A TRANSPARENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ

1. Existenci práva požadovat od správce přístup k údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost.
2. Právo odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, který zákonný zástupce správci udělil.
3. Existenci práva podat stížnost u dozorového orgánu.
Záznamy o činnostech zpracování