Náš tým

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

Ve školství pracuji od roku 1988. Jsem absolvent  PedF UK oboru učitelství I. stupně.  Před nástupem do funkce ředitele ZŠ Nedvědovo náměstí jsem zastával během své profesní dráhy funkci učitele, třídního učitele, zástupce ředitele i funkci ředitele jiné školy. Toto mé působení ve školství bylo přerušeno čtyřletým obdobím ve funkci místostarosty v Praze 5 s kompetencí pro školství.  Přistupuji k úkolu na zdejší škole s velkou odpovědností a s vědomím, že každá škola je jiná, a že její učitelé, zaměstnanci, žáci a rodiče vytváří jedinečný celek se svým specifickým potenciálem. Budu rád, jestli se mi v krátké době podaří navázat se všemi dobrou spolupráci, a to samozřejmě i s Vámi rodiči, dále se zřizovatelem a také mateřskými školami, spolky a kluby, které mají ke škole nějaký vztah. Budu usilovat o to, aby ZŠ Nedvědovo náměstí byla dobrou a atraktivní školou především ve svém spádovém obvodu, a aby byla školou materiálně, organizačně a sociálně pohodovou se smysluplným vzdělávacím programem. Přeji si, aby zůstala věrná i tradiční podpoře plavání a závodních plavců na II. stupni.  Závěrem bych chtěl připojit krásný text J. A. Komenského, protože jeho idea školy obecné je pro mě stále inspirativní.

Idea školy obecné
„Za prvé, my máme na mysli všeobecné vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy být vedeni pospolu jednou cestou, kam až mohou být vedeni, aby se všichni navzájem povzbuzovali, podněcovali a bystřili. Za druhé chceme, aby všichni byli vzděláni ke všem ctnostem, také ke skromnosti, svornosti a vzájemné úslužnosti. Nesmějí tedy být od sebe odtrhováni tak brzy a nesmí být některým podávána příležitost, aby se sobě líbili nad jiné a aby pohrdali jinými vedle sebe.“ 

Mgr. Martin Běloušek
zástupce ředitele školy pro II.stupeň

Studium
ATVS Palestra (DiS.) – Management sportu
VŠTVS Palestra (Bc.) – Sportovní a kondiční specialista
FSPS Masarykova univerzita (Mgr.) – Učitelství tělesné výchovy

Na základní škole Nedvědovo náměstí jsem od r.2014. Působím také jako trenér plavání v partnerském klubu školy – USK.

Ing. Zuzana Cihelková
učitelka na I.stupni

Studium
VŠE v Praze – obor Management řízení lidských zdrojů se zaměřením na veřejnou správu
UJAK v Praze – obor Speciální pedagogika a učitelství 1. Stupně (navazující studium). To jsem však z osobních důvodů nedokončila, a tak je to možná výzva do budoucna :-).
Celoživotní vzdělávání má pro mě velký význam a vnímám, jak mě život sám učí každý den, a jak každodenní poznání do sebe jako puzzle zapadají a dávají pak životu rozměr a smysl. Kromě VŠ jsem absolvovala již celou řadu krásných vzdělávacích a rozvojových kurzů, školení, dlouhodobých i krátkodobých. Jsem certifikovanou celostní koučkou, lektorkou FIE předškolních i školních dětí, ale i dospělých a seniorů. Lektorkou a koordinátorkou DofE a nadále se vzdělávám v nových metodách učení a zaměřuji se na rozvoj potenciálu dětí i dospělých.
Práce s dětmi mě velmi baví, dává mi obrovský smysl a přináší mi vnitřní radost. Roli učitele (pedagoga) vnímám spíš jako významného průvodce životem dětí. Významného myslím v tom smyslu, že si uvědomuji, jak velký vliv slovem, projevem, chováním na děti v tom kladném i záporném smyslu můžeme mít.
Sleduji a vnímám ty malé človíčky. Věřím, že se každý narodí jako „unikát“ s celou řadou talentů, potenciálů a se silnými stránkami. Neztotožňuji se se zaměřením systému na slabé stránky dětí a eliminaci jejich chyb. Jsem spíš podporou v rozvoji toho, pro co se narodily a v čem budou společnosti přirozeně nejvíce prospěšné, a v čem se budou cítit šťastné.

Motto: „Dělej co nejvíc věcí, které Tě dělají šťastným.“

Mgr. Dana Glabazňová
učitelka na I.stupni

Studium
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor Němčina

Jako učitelka pracuji 16 let. Na prvním stupni jsem učila ve všech ročnících, ale práce s předškoláky mě nejvíc naplňuje. 
Mou snahou je mít ve třídě spokojené děti, které se do školy těší a zároveň je připravit zábavně-naučnou formou do první třídy.

Motto: “Dělej malé věci s velkou chutí”.

Mgr. Jana Laššáková
učitelka na I. stupni

Vzdělání
Gymnázium Příbram – přírodovědné zaměření
ZČU Plzeň Pedagogická fakulta: Učitelství pro 1. stupeň s rozšířenou Výtvarnou výchovou, Anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň, Muzikoterapie

V roce 2021/22 začínám 20. rok praxe.
Ráda rozvíjím dětské osobnosti nenásilnou formou, jak tomu chtěl Jan Amos Komenský. Jejich úspěch mne těší a motivuje. A pokud je to nutné, ráda pomohu těm, kteří to potřebují.

Moje motto: Jak jednoduchý recept na šťastný život: to, co děláme, dělat s láskou k věci.

Lenka Měcháčková
učitelka na I. stupni

Učitelkou jsem se chtěla stát od doby, kdy jsem se stala žačkou 1. třídy, protože jsem velmi obdivovala svou třídní paní učitelku.
Za tímto snem jsem si šla výběrem studijních oborů. Nejprve na střední pedagogickou školu (v Berouně) – obor Mateřská škola, abych věděla, na co navazují učitelé v 1. třídě ZŠ. Po maturitě jsem absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK – obor Učitelství 1. stupně ZŠ. Po nástupu do zaměstnání bylo postupně otevřeno několik víceletých kurzů ke studiu AJ s didaktikou, kde jsem získala certifikát, který mě opravňuje učit také tento cizí jazyk v 1. – 3. třídě ZŠ.
Souhlasím s J. A. Komenským, že by se učení mělo stát pro děti hrou k získávání vědomostí a dovedností, při kterém zapojí co nejvíce smyslů. Proto je mi blízké činnostní učení, tvořivá škola a prvky dramatické výchovy, které vyučováním prolínají. Snažím se vést děti způsobem, který baví mě i je zároveň, a propojovat předměty, což nelze bez určitých předem daných pravidel, do nichž patří i slušné chování mezi sebou navzájem.

Myslím, že mě trochu charakterizuje tento citát:
„Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.“ – Martin Luther 1483 – 1546

Nora Pavlíková
učitelka na I.stupni

Studium
Střední umělecká škola – SUPŠ Praha. Studium speciální pedagogiky na UK Praha. Teologická fakulta ČB- vychovatelství. Studium – asistent pedagoga MŠMT.

Na naší škole jsem začala působit před 11 lety, jako asistentka pedagoga na druhém stupni a posléze i v přípravném ročníku. Později jsem využila nabídky rozšířit řady kolegyň ve školní družině, kde jsem pracovala jako vychovatelka a také jsem vedla odpolední kroužky výtvarné výchovy. Výtvarnou výchovu také vyučuji na druhém stupni. Nyní již několik let pracuji jako třídní učitelka na prvním stupni.
Mezi mé zájmy patří: práce s dětmi, výtvarná a kreativní činnost, fotografie historie a současné moderní umění, vysokohorská turistika, sport a především rodina.

Mgr. Ludmila Petráková
učitelka na I.stupni

Na škole vyučuji na I. stupni.

Vzdělání
1) SPGŠ
2) vysokoškolské na UK Učítelsví pro předškolní věk, Učitelství pro I.stupeň
3) ve školství pracuji již 50 let

Mgr. Milena Pyszková
učitelka na I.stupni

Od ukončení studia na Pedagogické fakultě v Ostravě v roce 1983 se věnuji práci s nejmladšími školáky, kteří mě stále inspirují svou bezprostředností. Snažím se je motivovat a předávat informace tak, aby pro ně výuka nebyla jen každodenní povinnost. Celý život se řídím heslem, že musíme děti naučit nejen číst a psát, ale také žít upřímně.

Mgr. Šrámková Jana
učitelka na I.stupni

vzdělání: Pedagogická fakulta UK v Praze – studijní obor: učitelství pro 1.stupeň ZŠ
praxe v oboru: učím šestým rokem, od roku 2020 na naší škole

Bc. Eva Zelenková
učitelka na I.stupni

Studium
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, obor Výchova ke zdraví.
Kurzy a certifikáty: Zdravotník zotavovacích akcí od ČČK, instruktor zdravotní tělesné výchovy, instruktor cykloturistiky, instruktor jógy – vše PedF JČU.

Ve školství působím od roku 2017 – nejprve jako asistentka pedagoga v přípravném ročníku a vychovatelka ŠD, od roku 2018 jako třídní učitelka na 1. stupni.
Ve své práci vidím hluboký smysl a velikou radost.

Mgr. Petr Böhm
učitel Českého jazyka, Výchova k občanství na II.stupni

Studium
Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Český jazyk – Občanská výchova

Soutěže: Pedagogické centrum vzdělávání pedagogických pracovníků:
2. místo v celostátní soutěži Pedagogická tvořivost 1993
Osvědčení: Kázeň a klima školy, Právní vědomí v prostředí škol a školských zařízení, Mediální výchova na 2. stupni ZŠ
Publikační činnost: Během uplynulých let externí spolupráce s pedagogickými periodiky (Učitelské noviny-Listy pro xerox, Komenský, Český jazyk a literatura) a společenskými periodiky v oblasti kultury a sportu (Týdeník Televize, TV magazín, Kinorevue, Fighter´s magazín, Muscle & Fitness)
Pedagogická činnost: Učím přes 30 let, práce mě stále baví a vidím v ní své poslání. Podíl na tom má jistě i rodinná tradice, neboť tuto profesi vykonávali na různých typech škol rodinní příslušníci.

Motto: Dva nejdůležitější dny vašeho života: den, kdy jste se narodili, a den, kdy zjistíte proč.
Mark Twain

Bc. Marek David
učitel chemie na II.stupni

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK, obory chemie a biologie

Velmi mě baví oba moje obory, a ještě více mě baví o nich učit. Snažím o rozvoj kritického myšlení a samostatnosti žáků.

Motto: Kdo nikdy nic nezkazil, nikdy nic nezkusil.

Mgr. Zuzana Dostalová
učitelka na II.stupni

Studium
Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Pedagogika – Výchova k občanství
Certifikát FIE -level 1, level 2
Osvědčení: Principy práce s žáky s OMJ, Psychohygiena pro pedagogy, Seminář o uprchlících v moderních dějinách, Kurz- metodika prevence užívání návykových látek, Škola bezpečného internetu, Seminář na téma šikana, Supervize-Naučit se být supervidovaný, Semináře-Styly mladých, Finanční gramotnost, Sexuální výchova, Extremismus, Nástup komunismu, Práce se třídou, komunikativní dovednosti, Prevence rizikového chování, Metodika prevence Unplugged, Ochrana reprodukčního zdraví aj.

Mám ráda svoji práci a snažím se dělat hodiny příjemné , chtěla jsem učit již od 1.třídy:-) a učím skoro 30 let.

Mgr. Petra Fialová
učitelka Anglického jazyka, Německého jazyka, Základy společenských věd

Studium
Filozofická fakulta UK – obor německý jazyk a politologie.
Pedagogická fakulta UK – anglický jazyk

Na naší škole vyučuji anglický jazyk na 1. i 2. stupni.

Zájmy: cizí jazyky, dějiny umění, literatura, cestování, hra na akordeon, klavír a kytaru

Motto: “Žádný učený z nebe nespadl“.

Mgr. Jan Holík
učitel dějepisu, matematiky, zeměpisu na II.stupni

Učím nepřetržitě od roku 1977 na všech stupních škol a prakticky jsem učil všechny předměty a třídy od 1. až po maturanty.
Kromě této činnosti jsem vedl turistický oddíl, od r. 1990 skautský 21.oddíl v Liberci a dodnes jezdím s dětmi na výpravy a na tábory, kterých mám za sebou již 40, z toho 34 jako hlavní vedoucí.
Tuto činnost bohužel v dnešní „kovidové“ době nelze realizovat, stejně jako prezenční výuku. Ale i zde patřím k těm, co se snaží, byť již jako důchodce, přes počítač děti vzdělávat a věří v lepší časy.

Motto: “ Je krásné spatřovat v dětských očích radost a uspokojení!“

Mgr. Petra Laštovková
učitelka přírodopisu na II.stupni

Studium:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Učitelství biologie pro střední školy, Mgr.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání, Bc.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, obor Adiktologie, Bc.

Jsem učitelka přírodopisu tělem i duší, protože příroda patří mezi moje koníčky. S žáky se snažím přírodu a svět okolo nás objevovat a učit se ho chránit. V rámci tohoto poznávání se učí žáci stále něco nového a já se učím s nimi. Svůj volný čas trávím ráda s rodinou a pejskem, kamarády, na výletech a cestováním.

Motto
Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. [René Descartes]

MgA.Markéta Mandelíková
učitelka výtvarné výchovy

Studium
MU Brno Pedagogická fakulta, obor výtvarná výchova a vizuální tvorba pro střední školy /2005/
VUT Brno, Fakulta výtvarných umění, ateliér Intermédia /2010/

Od roku 2011 pracuji ve školství, dále lektoruji výtvarné kurzy pro děti, mládež i dospělé. Výtvarný projev svůj i ostatních vnímám jako cestu dobrodružství, příběh sebepoznání i jako prostředek relaxace.

Motto od Alberta Einsteina ,,Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.”

Mgr. Lubomír Paleček
učitel fyziky na II.stupni

Ve školství pracuji již od roku 1988. Jsem absolventem Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích, obor fyzika – technická výchova. Dále jsem na Univerzitě Karlově vystudoval specializaci v pedagogice. Z mé bohaté praxe jsem 7 let působil ve státní správě ve školství a zbytek let jsem strávil za katedrou, protože práce s dětmi mě plně uspokojuje. Na škole učím fyziku, učil jsem i matematiku.

„Motto“ – Každý žák má právo zažít ve škole úspěch.

Mgr. Martin Průcha
učitel na II.stupni

Vystudoval jsem „PřífUK“, tj. Přírodovědeckou fakultu UK v oboru učitelství biologie – matematika. Zábavou mi je sport, výzkum netopýrů a stále i současná práce. Tak teď si vlastně uvědomuji, že vůbec nepracuji, protože práce je i mým koníčkem!

Ing. Jana Tušlová
učitelka Německého jazyka na II.stupni

Studium
VŠE v Praze – fakulta obchodní,
VŠE v Praze – obor učitelství,
PedF UK – německý jazyk a literatura.

Předchozí praxe na OA Svatoslavova, Praha 4 jako učitelka odborných ekonomických předmětů a němčiny.

Motto: „Připraveným štěstí přeje“

Mgr. Věra Vavrová
učitelka Anglického jazyka na II.stupni

Studium
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor Pedagogika
Certifikáty, vysvědčení: Didaktické studium cizího jazyka – angličtina (NIDV Praha), Státní jazyková zkouška všeobecná z anglického jazyka (Jazyková škola hlavního města Prahy), Certificate in Advanced English – level C1 (University of Cambridge ESOL Examinations, Prague), Teaching Knowledge Test – TKT modules 1, 2, 3 (University of Cambridge ESOL Examinations, Prague)
Odborné semináře: Angličtina pro 2. stupeň ZŠ (Oxford Professional Development – Oxford University Press, Prague), Express Way of Secondary Learning (INFOA International s.r.o)
Další semináře: Práce s žáky s OMJ, Komunikace s rodiči

Na naší škole učím desátým rokem anglický jazyk a to převážně na 2.stupni. Předtím jsem pracovala v jazykové škole, mám tedy zkušenosti s výukou všech věkových kategorií – od dětí až po dospělé.

Motto: „I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“ (Viktor E. Frankl)

Mgr. Lukáš Vítek
vyučující Českého jazyka a Výchovy k občanství na II.stupni

Vystudoval jsem Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (2012–2017), obor ‚Filosofie‘ v kombinaci se studiem ‚Nizozemského jazyka a literatury‘. Absolvoval jsem zahraniční program Erasmus v nizozemském Utrechtu. Z nizozemštiny jsem přeložil román Osud tažných ptáků.

Na ZŠ Nedvědovo nám. působím od září 2020. Předtím jsem na více než deseti pražských ZŠ vedl šachové kroužky. V práci s prvostupňovými dětmi jsem objevil učitelské povolání.

Mým pedagogickým mottem je „Kultura, nikoli agrese“.

Martina Fähnrichová
asistentka pedagoga
vychovatelka školní družiny

Studium – střední pedagogická škola Praha 6, obor vychovatelství
Pracovala jsem ve školní družině ZŠ Londýnská P2, v MŠ Koperníkova P2 a poté v jazykové škole jsem vedla provozní agendu a učila anglický jazyk předškolní a 1. a 2. ročník na různých ZŠ.
Mám ráda knihy, cestování a přírodu.

Osobní motto: „Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte.“

Iva Jíchová, Dis.
vychovatelka školní družiny

Vystudovala jsem gymnázium. Od roku 2007, kdy jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga, působím profesně ve školství. Nejdříve jako asistent pedagoga, později jako vychovatelka školní družiny. V roce 2017 jsem absolvovala studium VOŠ, obor mimoškolní a předškolní pedagogiky. Na této škole působím od roku 2011.

Ve své práci i v životě se snažím nezapomínat, že i já jsem kdysi byla dítětem.😊

Ivana Kratochvílová
asistentka pedagoga

Narodila jsem se v Praze – Podolí, kde jsem chodila na ZŠ.
Kontakt s dětmi se v různých podobách prolínal celým mým životem, i když jsem vykonávala jiná zaměstnání. Uvědomila jsem si, že mě bude nejvíce naplňovat a dávat smysl práce s dětmi, proto jsem si doplnila požadované vzdělání a nastoupila do zdejší školy jako asistent pedagoga.
Kvalifikační kurz: Studium pro Asistenty pedagoga. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT.

Mgr.Galiana Kubátová
vychovatelka školní družiny

Studium
Střední pedagogická škola Sochi – obor předškolní pedagogika, vychovatelství.
Vysoká pedagogická škola Sochi- obor učitelství pro I. stupeň, psychologie.

Pracovní zkušenosti
Učitelka MŠ
Učitelka na I.stupni
Vychovatelka ŠD

Učím děti úplně obyčejné věci, tvoření a vše praktické, co se jim hodí do života. Pro mne je každý človíček ve třídě individualista.
S dětmi se učíme objevovat, naslouchat, radovat a hrát si. Snažím se dávat dětem lásku, pocit bezpečí, respektu a společně s nimi si užívat spoustu krásných okamžiků a jejich upřímnosti a otevřenosti. Všímám potřeby děti s láskou a srdcem na dlani.
Přeji si, aby bylo o všechny děti dobře postaráno a každé mělo svoji rodinu.

Záliby:
Miluji cestování, turistiku, moře, potápění, přírodu, výlety do přírody, jízdu na kole, zvířata, jízdu na lodi, vaření a pečení.

Motto: “Rodina je nad všechny poklady světa, bez rodiny nemáme nic”

Mgr.Eva Lehanková
vychovatelka školní družiny

Studium: Universita Karlova – Pedagogická fakulta, obor matematika – základy techniky.

Učila jsem svůj obor od roku 1985 na SOU i ZŠ. V roce 2016 jsem nastoupila na zdejší ZŠ jako vychovatelka ŠD.

Motto: “ Děti jsou naše budoucnost“

Hana Nosková
asistent pedagoga

absolvent SEŠ Kollárova, Praha

asistent pedagoga od roku 2013 na ZŠ a víceletém gymnáziu Truhlářská. V roce 2015 akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga. Následně lektorka v rámci kurzů pro asistenty pedagoga (spolupráce učitel a asistent pedagoga). Od roku 2019 zaměstnána na škole ZŠ Nedvědovo náměstí jako AP – momentálně pro druhý stupeň.
Jsem matka dvou chlapců 17 a 12 let. Mám ráda sport. 
Baví mě práce s dětmi v týmu. Chci pomáhat začlenit děti do kolektivu a rozvíjet v nich empatii. A se smyslem pro humor se vše lépe zvládne.

Motto: “ Nezapomenout na to, že všichni jsme byli dětmi… puberťáky…”

Hana Svobodová
asistent pedagoga

Vystudovala jsem Střední obchodní školu a v roce 2009 absolvovala kurz Asistenta pedagoga. Práci asistenta vykonávám tedy již 12 let a od roku 2010 působím na této škole. Pocházím z Prahy 4. Ve volném čase se ráda věnuji rodině a toulkám přírodou.

Motto:„S úsměvem jde všechno líp.“

Petra Šlajerová
asistentka pedagoga

Studium
SZŠ Alšovo nábřeží, obor Zubní technik
Pedagogická fakulta UK, obor Vychovatelství

Po letech praxe v jiném oboru jsem si splnila své přání pracovat s dětmi.
ZŠ Nedvědovo náměstí byla jasnou volbou, navštěvovala ji moje maminka, já a nyní i moje děti.

Motto
“ Chybami se člověk učí „.
“ Všechno se zdá být nemožné, dokud to neuděláš“.
Nelson Mandela

Eva Trachtová
asistentka pedagoga (vedoucí asistent)

Vzdělání: Střední integrovaná škola obchodní
Kvalifikační kurz: Kurz pro asistenty pedagoga
Několik let jsem pracovala v soukromé jazykové škole jako hospodářka, ale práce s dětmi mě vždy naplňovala mnohem víc. Dala jsem na radu kolegyň, absolvovala jsem kurz na asistenta pedagoga a konečně jsem v mé práci spokojená.
Mám velmi kladný vztah k dětem a sama jsem maminkou dvou dcer.
Ve svém volném čase se věnuji rodině, chodím do přírody a příležitostně sportuji

Motto „S úsměvem jde všechno líp, neboť za úsměv se neplatí“

Ivana Vyhnalová
asistentka pedagoga

Vzdělání: Českoslovanská obchodní akademie Dr. E. Beneše, kvalifikační kurz pedagogiky a psychologie pro asistenty pedagoga.
Narodila jsem se v Praze – Podolí. Na základní školu jsem chodila zde na Nedvědovo nám. I moje děti chodily do této školy.
Nejdříve jsem pomáhala pouze jako dozor při vaření nebo na výletech. Pak se mi, ale naskytla příležitost, se této profesi věnovat profesionálněji a začala jsem zde pracovat, jako asistent pedagoga.

Motto, citát:
Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.

Ing. Jitka Zelenková
vedoucí vychovatelka

Studium: Vysoká škola zemědělská Praha, obor zootechnika
Teologická fakulta Jihočeské university České Budějovice, obor pedagogika pro vychovatele

Ve školství pracuji od roku 2006, 4 roky jako asistentka a učitelka v mateřské škole, od roku 2010 jako vychovatelka a poté vedoucí vychovatelka v ZŠ Nedvědovo náměstí

Moto: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. (Jan Werich)