Školní poradenské pracoviště

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

POZICEJMÉNO      E-mail
Výchovný poradce, speciální pedagog, etopedMgr. HRUDKOVÁ Blankablanka.hrudkova@podoli.cz
Vedoucí asistentkaTRACHTOVÁ Eva eva.trachtova@zs-podoli.cz

O ŠPP

KDE:přímo ve škole – velká budova – 1.patro
POSKYTUJE:poradenské službykonzultační služby
KOMU:žákůmrodičůmpedagogům (pracovníkům školy)
DŮLEŽITÁ ZÁSADA:důvěrnost jednánízaručená ochrana osobních dat klientadodržování etického kodexu školních poradenských pracovníkůrodič dává souhlas s činností školního psychologa u svého dítěte

CÍLE ŠPP

zkvalitnit sociální klima školyprůběžná a dlouhodobá péče o žáky s SVP ihned řešit problémy spojené s docházkou žáka pracovat i s žáky bez problémů pro posílení kolektivů (základ preventivní činnosti)sledovat účinnost preventivních programů pořádaných školoumetodická pomoc pro pedagogy, kteří vzdělávají žáky s SVP připravit podmínky a rozšiřovat možnosti integrace žáků se zdravotním postižením 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

KONZULTAČNÍ HODINY: ……
KOORDINUJE:celé ŠPP služby poskytované PPP, SPC, SVP – zajišťuje spolupráci školy s OSPOD, Policií ČR, SVP, PPP, ÚP, krizovými centry apod.
NÁPLŇ PRÁCE koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve školepracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žákůpodílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žákůpodílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatřenípracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školyvěnuje péči žákům nadaným a talentovaným, navrhuje další péči o tyto žákyprovádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chovánízjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žákůprovádí edukační terapiiprovádí prevenci školní neúspěšnostiprovádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žákůprovádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli,koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesupodílí se na zpracování dokumentace pro integrované žáky, vede evidenci integrovaných žáků ve školeshromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovuzajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoruv odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem právdodržuje etický kodex školního psychologa

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

KONZULTAČNÍ HODINY:PO 16:30 – 18:00 / ÚT  8:00 – 11:40 / ST 16:00-17:00 / ČT 8:00 -11:40…
KOORDINUJE:speciálně-pedagogické poradenství ve škole koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti
NÁPLŇ PRÁCE– připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace
– provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
– pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE, PEDAGOGICKOU INTERVENCI)
– navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
– poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
– poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
– poskytuje poradenskou a konzultační pomoc asistentům pedagoga, metodicky dohlíží na plnění a dodržování doporučení z ŠPZ
– dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
– ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky pomáhá při řešení problémů s výukovými potížemi žáků
– věnuje péči žákům nadaným a talentovaným, navrhuje další péči o tyto žáky

VÝCHOVNÝ A KARIÉRNÍ  PORADCE

KONZULTAČNÍ HODINY:ÚT, ST, ČT – 7:30 – 8:30 (vždy po domluvě) +420 601 556 182
KOORDINUJE:spolupráci TU se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
NÁPLŇ PRÁCE– spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, s PPP, SPC a SVP
– spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
– provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
– předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
– průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
– pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese
– pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce
– metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
– podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
– spolupracuje se školním metodikem prevence
– o své činnosti si vede písemné záznamy
– je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
– shromažďuje zápisy z jednání výchovné komise školy, integračních skupin apod.
– zaměřuje se na spolupráci školy s rodinou při řešení problémů vzniklých ve výchovně vzdělávacím procesu
– spolupracuje s TU a školním psychologem při integraci žáků (tvorba individuálních vzdělávacích plánů
– pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
– zajišťuje a shromažďuje podklady pro případná vyšetření v PPP, SPC
– projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol
– projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně
– ve spolupráci s vedením školy a pedagogy se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problémů, s nimiž se na škole setkáváme
– spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí.
– spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů
– poskytuje poradenskou službu pro rodiče
– poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,
– poskytuje informace o přijímacím řízení

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

KONZULTAČNÍ HODINY:pro žáky KDYKOLIV dle potřeby, pro rodiče po domluvě 222 993 511
 KOORDINUJE:poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané školevedení šetření 
KONZULTAČNÍ TÉMATA:záškoláctví
šikana
rasismus, xenofobie
vandalismus, kriminalita, delikvence
užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky
virtuální drogy, patologické hráčství
domácí násilí
týrání a zneužívání dětí
poruchy příjmu potravy
kybernetická bezpečnost
NÁPLŇ PRÁCE– spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
– spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
– pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
– sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
– poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
– spolupracuje s institucemi ,které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
– zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
– spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
– ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
– podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit
– pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

KOORDINUJE:všechny asistentky pedagoga ve škole
NÁPLŇ PRÁCEzajišťuje fungování AP po stránce organizační