Školská rada

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ

FUNKČNÍ OBDOBÍ: 3 roky  (únor 2019 – leden 2021)
KONTAKT:radaskoly@zs-podoli.cz
SCHÁZÍ SE:3 x ročně (září, leden, červen)
ÚČASTNÍ SE: členové ŠR, ředitel školy (na vyzvání předsedy ŠR)
INFORMUJE: min. 1 x ročně zákonné zástupce žáků školy a pracovníky školy zřizovatele  
O ČEM:o své činnosti za uplynulé období

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

zástupce rodičovské veřejnostiIng. Petra VENTUROVÁpetra.venturova@gmail.com
zástupce rodičovské veřejnostiIng. Ondřej ŠRÁMEK, PhD. ondrej.sramek@outlook.com
zástupce MČ Praha 4Ing. Olgerd PuklOlgerd.Pukl@praha4.cz
zástupce MČ Praha 4MgA. Tereza Němečková   tereza.nemeckova@gmail.com
zástupce pedagogického sboru školyMgr. Martin BĚLOUŠEK martin.belousek@zs-podoli.cz
zástupce pedagogického sboru školyMgr. Zuzana DOSTÁLOVÁzuzana.dostalova@zs-podoli.cz

ZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY:

Zápis ze školské rady 9.12.2021

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY:

1. SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY
2.SCHVALUJE ŠKOLNÍ ŘÁD A NAVRHUJE JEHO ZMĚNY
3. SCHVALUJE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
4.PROJEDNÁVÁ INSPEKČNÍ ZPRÁVY ČŠI
5.VYJADŘUJE SE K NÁVRHŮM ŠVP A K JEJICH NÁSLEDNÉMU USKUTEČŇOVÁNÍ
6.PODÍLÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE ŠKOLY – VIZI ŠKOLY
7.PODÁVÁ PODNĚTY A OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY, ZŘIZOVATELI, ORGÁNPM VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU VE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍM ORGÁNŮM STÁTNÍ ZPRÁVY
8.PROJEDNÁVÁ NÁVRH ROZPOČTU PRÁVNÍCKÉ OSOBY NA DALŠÍ ROK A NAVRHUJE OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ
9.PODÁVÁ NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
10.PODÁVÁ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA ŘEDITELE ŠKOLY