Školská rada

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady za zákonné zástupce dne 28.5.2021
Komise ve složení Petra Böhm, Ondřej Šrámek a Vít Šolle a zapisovatelka Marie Tománková sečetli v pátek ve14:00 hodin odevzdané hlasy. Účast byla vysoká. Členy ŠR se stávají první dva kandidáti v pořadí. Blahopřejeme.

Výsledné pořadí podle počtu získaných hlasů je:
1. Jana Kaucká – 111 hlasů
2. Kateřina Matějková – 88 hlasů
———————————————————
3. Peter Morávek – 87 hlasů
4. Kateřina Péterová – 21 hlasů

Během pedagogické rady dne 24.6. a následně v pátek 25.6. proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků s tímto výsledkem:

Přehled: počet pedagogických pracovníků školy 51,
z toho hlasovalo 31.
Výsledek volby: Mgr. Zuzana Dostálová 24 hlasů, Mgr. Věra Vávrová 22 hlasů.

ZÁKLADNÍ  INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ

FUNKČNÍ OBDOBÍ: 3 roky  (září 2021 – září 2024)
SCHÁZÍ SE:3 x ročně (září, leden, červen)
ÚČASTNÍ SE: členové ŠR, ředitel školy (na vyzvání předsedy ŠR)
INFORMUJE: min. 1 x ročně zákonné zástupce žáků školy a pracovníky školy zřizovatele  
O ČEM:o své činnosti za uplynulé období

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

předsedkyně školské rady, zástupce rodičovské veřejnosti Kateřina Matějková kate83@seznam.cz
zástupce rodičovské veřejnostiJana Kauckáj.kaucka@exim.cz
zástupce MČ Praha 4Ing. Olgerd PuklOlgerd.Pukl@praha4.cz
zástupce MČ Praha 4MgA. Tereza Němečková   tereza.nemeckova@gmail.com
zástupce pedagogického sboru školyMgr. Věra Vavrovávera.vavrova@zs-podoli.cz
zástupce pedagogického sboru školyMgr. Zuzana DOSTÁLOVÁzuzana.dostalova@zs-podoli.cz

ZÁPISY ZE ŠKOLSKÉ RADY:

Zápis ze školské rady 9.12.2021

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY:

1. SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY
2.SCHVALUJE ŠKOLNÍ ŘÁD A NAVRHUJE JEHO ZMĚNY
3. SCHVALUJE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
4.PROJEDNÁVÁ INSPEKČNÍ ZPRÁVY ČŠI
5.VYJADŘUJE SE K NÁVRHŮM ŠVP A K JEJICH NÁSLEDNÉMU USKUTEČŇOVÁNÍ
6.PODÍLÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE ŠKOLY – VIZI ŠKOLY
7.PODÁVÁ PODNĚTY A OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY, ZŘIZOVATELI, ORGÁNPM VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU VE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍM ORGÁNŮM STÁTNÍ ZPRÁVY
8.PROJEDNÁVÁ NÁVRH ROZPOČTU PRÁVNÍCKÉ OSOBY NA DALŠÍ ROK A NAVRHUJE OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ
9.PODÁVÁ NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
10.PODÁVÁ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA ŘEDITELE ŠKOLY