Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

Naše škola

Naše škola má několik velkých výhod. Za prvé – je oproti sídlištním „továrnám“ relativně malá a tak trochu Podolsky komunitní. Dále…

V době prázdnin bude v pracovní dny v provozu
kancelář školy od 8:00 do 12:00 hodin.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Leták pro 1. stupeň ZDE, leták pro 2. stupeň ZDE.

VOLBA 2 ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY  Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE BUDE KONAT 26. LISTOPADU 2020
Návrhy kandidátů zasílejte SOUČASNĚ na tři e-mailové adresy členů přípravného výboru do 15.11.2020: ‚Ondřej Šrámek‘ predseda@srzs.cz, Vít Šolle vit.solle@zs-podoli.cz, Petr Böhm petr.bohm@zs-podoli.cz
Kandidovat mohou zákonní zástupci žáků školy. O způsobu volby bude rozhodnuto s ohledem na epidemiologickou situaci.

Přípravný výbor

Omlouváme se za momentální poruchu pevné linky (23.10.2020). Řešíme. Předpokládané zprovoznění je v úterý 27.10.

Upřesnění distanční výuky pro I. stupeň v týdnu od 19. října ZDE

POZOR ZMĚNA: zájemci o obědy ve školní jídelně pro příští týden (od 19. do 23.10.) musí přihlášení – nepřihlášení k obědu udělat na celý tento týden do čtvrtka 15.10. do 10:00 hodin.

Vážení rodiče,
od středy 14. října je zakázána osobní přítomnost žáků1.-9. tříd a přípravného ročníku na vzdělávání. Opatření momentálně platí do pátku 23. října. Mimo provoz je i školní družina. V provozu zůstává školní jídelna. Vzdělávání bude probíhat distančně. To je povinné.

Jak to bude probíhat ?

TENTO TÝDEN
• Třídy I. stupně a třídy 6.B, 7.B, 9.B dnes obdržely úkoly do konce tohoto týdne.
• Třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A pokračují ve vyučování přes Google meet dle rozvrhu a včera nastavených pravidel.
Žáci (i zaměstnanci) se mohou přihlásit po dobu opatření ke stravování ve školní jídelně od čtvrtka 15. října. Momentálně jsou všichni odhlášeni. Platí povinnost přihlásit se do 10:00 hodin předešlého dne. Tedy na čtvrtek 15. října nejpozději ve středu 14. října do 10:00 hodin atd. Výdej bude probíhat od 12:00 do 13:00 hodin pro žáky přípravné třídy a 1.-4. ročníku, od 13:00 do 14:00 hodin pro žáky 5.-9. ročníku. Vyhrazujeme si právo dobu upravit podle počtu přihlášených strávníků.

PŘÍŠTÍ TÝDEN
Vyučování on-line bude probíhat se všemi žáky školy.
• Vyučování na I. stupni a v přípravné třídě dopoledne v rozsahu 2-3 vyučovacích hodin. Přesný rozpis a způsob bude upřesněn v pátek do 12:00 hodin.
• Vyučování na II. stupni bude probíhat pro všechny třídy přes Google meet podle již stanovených pravidel.

ZAPŮJČENÍ TABLETU
• Žáci, kteří nemají k dispozici počítač, ale mají připojení k internetu, mohou požádat školu o zapůjčení tabletu. Žádost směřujte třídnímu učiteli a v kopii na adresu vit.solle@zs-podoli.cz, uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, zdůvodnění a prohlášení, že máte možnost připojení k internetu. Žádost zašlete do pátku 16. října 12:00 hodin. O kladném vyřízení žádosti Vás vyrozumíme v pátek do 16:00 hodin. Tablety půjčíme na základě smlouvy, kterou podepisuje zákonný zástupce žáka. Převzetí tabletu musí proběhnout v pondělí 19.10. mezi 7:00 a 8:00 hodinou.

V Praze 13.10.2020 v 15:00 hodin Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Aktualizace opatření proti šíření koronaviru 13.10. ZDE

INFORMACE KE STŘÍDAVÉMU VYUČOVÁNÍ
Tímto týdnem jsme zahajujeme na II. stupni střídavé vyučování. Žáci tříd v prezenční výuce se vyučují beze změny dle rozvrhu ve škole. Žáci v distančním vyučování se z domova budou vyučovat také dle rozvrhu formou videokonference na google meet většinu předmětů. Konkrétně takto:
• v předmětech s převahou výchovného zaměření (VV, HV) obdrží prostřednictvím školy On-line úkol na týden
• předmět ČaJS nebude distančně vyučován, pouze prezenčně (praktické zaměření)
• volitelné předměty nebudou distančně vyučovány, pouze prezenčně, s výjimkou semináře z ČJ a M v 9. třídách, který budeme vyučovat také videokonferencí
• dělené hodiny v českém jazyce a matematice budou vyučovány neděleně distančně i prezenčně
• formou videokonference tedy předměty: ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, PŘ, VkO, Z, INF, D, semináře z ČJ a M

Pozvánka k videokonferenci přijde na e-mailovou adresu žáka tak, jak ji nahlásil třídnímu učiteli.

Zdůrazňuji, že i účast v distančním vzdělávání je povinná. Hlaste prosím třídním učiteli situaci, kdy nemáte připojení k internetu nebo vhodný HW. Škola jednotlivcům může zapůjčit tablet. Neúčast nebo nekázeň ve vyučování on-line budeme po překonání prvotních obtíží hodnotit jako porušení školního řádu a evidovat. Začátek bude jistě pro Vás, žáky i učitele náročný. Žádám Vás tedy o trpělivost, toleranci a pozitivní komunikaci.

Vít Šolle, ředitel školy

Od dnešního dne platí  zákaz všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích pro osoby 6-18 let. Nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Vážení rodiče,
od zítřejšího dne, tedy od 9. 10., se dočasně uzavírají bazény a ruší plavecký výcvik. Žáci budou mít jiné vyučování. Od pondělí 12.10. pro II. stupeň platí střídavá výuka po týdnech. V tomto týdnu se budou prezenčně vyučovat třídy 6.B, 7.B, 9.B. Povinně distančně třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. (upřesníme v pátek 9.10. ) V týdnu od 19.10. obráceně. Obědy budou žákům odhlášeny.

Dne 26. a 27. 10. vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny, které spolu s podzimnímu budou trvat celý týden.

Inzerát
Hledáme šikovného pomocníka pro pana školníka k údržbě. Nejlépe z okolí školy. Na částečný úvazek stačí. Zájemci pište na adresu vit.solle@zs-podoli.cz nebo volejte na číslo 724 372 600.

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

Roušky
Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben s výjimkou pedagogů a žáků na I. stupni. ZDE

Dnešní florbalové odpoledne se z důvodu epidemiologické situace ve florbalovém klubu nekoná.

Akce se překládá na úterý 22.9.2020.

Stejný čas, stejné místo.

Hledáme dvojjazyčné asistenty
ZŠ Nedvědovo náměstí v rámci projektu financovaného z dotací EU, OP PPR č. 07_18_066, CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607, Název projektu: Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II. hledá kolegy/ kolegyně na pozici dvojjazyčného asistenta, a to od září 2020 do listopadu 2021. Úvazek je 0,5 nebo 1,00 dle dohody a možností zaměstnance. ZDE

Vážení rodiče,
Hygienická stanice Hlavního města Prahy vydala nařízení č.8/2020, ve kterém se s účinností ode dne 14. září do odvolání nařizuje ve společných vnitřních prostorech škol nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky).
Doporučuji všem žákům i zaměstnancům naší školy, aby tak učinili bezodkladně.

V Praze 4.9.2020  Mgr. Vít Šolle, ředitel

PLATBY ZA PRACOVNÍ SEŠITY A INSTRUMENTY FIE

Platby Instrumenty FIE (k výuce) – ročně pouze 2. – 5. třídy+žáci 2. stupně, kteří si vybrali jako volitelný předmět

Cena je 250,- zaplatit nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 5555

Platby za pracovní sešity – pro školní rok 2020 -2021
2. ročník  606,-
3. ročník  539,-
4. ročník  605,-
5. ročník  696,-
6. ročník  605,-
7. ročník  524,-
8. ročník  587,-
9. ročník  453,-

Cenu dle ročníku zaplaťte nejpozději do 11.9.2020.
Číslo účtu: 75414339 / 0800, VS: ID žáka, SS: 6666

Potřebné sešity
6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B

Vážení rodiče, milí žáci,
seznamte se s manuálem vydaným MŠMT, který najdete na našich stránkách. Naše škola bude dbát na dodržování všech hygienických zásad provozu.

1. Nevstupujte do budovy ZŠ s příznaky infekčních onemocnění – v případě zjištění těchto příznaků u žáka nebude do školy vpuštěn, případně bude odeslán zpět domů.

2. Roušky používají zaměstnanci a žáci školy dobrovolně, nestanoví-li momentální opatření KHS či MZ jinak. V ranní a konečné družině, kde se nutně sejdou děti z více tříd, budeme roušku vyžadovat.

3. Při vstupu do budovy si každý příchozí pečlivě vydezinfikuje ruce.

4. Žáci i zaměstnanci si po přezutí co nejdříve pečlivě umyjí ruce mýdlem.

5. Prosíme zákonné zástupce a další dospělé osoby, aby nevcházeli do budovy ZŠ, pokud nemají domluvenou schůzku nebo nejsou jinak předem ohlášeni.

Mgr. Vít Šolle
ředitel školy

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 ZDE a ZDE

Vážení rodiče,
ZŠ Nedvědovo náměstí plánuje pro školní rok 2020/21 otevřít přípravný ročník. Zařazeni mohou být i děti bez odkladu.
V případě zájmu nás kontaktujte.

FINANČNÍ POMOC DĚTEM V PRAZE 4 ZDE

Závěr školního roku – šerpování
Závěr školního roku – šerpování ZDE

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21
6.-8. třída ZDE
9. třída ZDE

Učivo pro žáky II. stupně od 15.6.-19.6. ZDE

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce

Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům naší školy za pomoc při úklidu na školní zahrádce – ZDE.

Městská část Praha 4 podporuje projekt Patron dětí ZDE.